O projektu

Období realizace projektu

 • datum zahájení realizace: 1. 1. 2014
 • datum ukončení realizace: 30. 11. 2015

Cíle projektu

 • identifikace příležitostí ke zvýšení efektivnosti činnosti Kanceláře veřejného ochránce práv s využitím mezinárodní spolupráce
 • inovace vnitřních mechanismů v rámci Kanceláře veřejného ochránce práv
 • podpora dodržování principů dobré správy, prevence špatného zacházení a diskriminace
 • zvýšení informovanosti veřejnosti o působnosti veřejného ochránce práv

Klíčové aktivity projektu

 • výměna a srovnání zkušeností a příkladů dobré praxe se zahraničními partnery
 • vzdělávání odborných pracovníků Kanceláře veřejného ochránce práv
 • pořádání seminářů, kulatých stolů a konferencí pro veřejnou správu, nevládní organizace, zaměstnavatele
 • realizace odborných stáží, seminářů a praxí pro studenty
 • informační osvěta veřejnosti o působnosti veřejného ochránce práv
 • realizace informačně osvětových setkání v obcích, školách, krajích, sociálně vyloučených lokalitách a zdravotně sociálních zařízení

Cílové skupiny projektu

 • územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci
 • orgány státní správy a jimi zřízené organizace
 • zaměstnavatelé
 • nestátní neziskové organizace
 • studenti
 • občané

Partneři projektu

 • Kancelária verejného ochrancu práv   (Slovensko)
 • Alapvető Jogok Biztosának Hivatala – The Office of the Commissioner for Fundamental Rights   (Maďarsko)

Spolupracující organizace:

 • Contrôleur général des lieux de privation de liberté   (Francie)
 • Varuh človekovih pravic RS   (Slovinsko)
 • Rzecznik Praw Obywatelskich   (Polsko)
 • Nationale Stelle zur Verhütung von Folter   (Německo)

Identifikace projektu

Název projektu:Společně k dobré správě
Název operačního programu:Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Název a číslo prioritní osy:4.5a Mezinárodní spolupráce (Konvergence)
Název a číslo oblasti podpory:4.5a.1 Mezinárodní spolupráce
Registrační číslo projektu:CZ.1.04/5.1.00/81.00007
Financování:ESF a státní rozpočet České republiky
Poskytnutá dotace:14 192 084 Kč
Délka realizace projektu:01. 01. 2014 až 30. 11. 2015

 

Společně k dobré správě (CZ.1.04/5.1.00/81.00007)

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Příjemcem a realizátorem projektu je Kancelář veřejného ochránce práv.